Planering och tidsestimering i agila projekt : En jämförelse med den traditionella projektplaneringsteorin

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Författare: Sara Lindström Westman; Van Trinh; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Enligt den traditionella projektteorin ska det läggas stor vikt vid att genomföra ett gediget och detaljrikt planeringsarbete. För systemutvecklingsprojekt som lever i en dynamisk omvärld där nya system och funktioner kan uppkomma är det svårt att i ett tidigt skede detaljplanera och specificera krav för det kommande arbetet. Av denna anledning har nya projektmodeller för systemutvecklingsprojekt uppkommit, vilka skiljer sig från den traditionella projektteorin. Dessa modeller kallas för agila modeller. Tanken med de agila modellerna är att det ska vara lätt att förändra och omprioritera uppgifter och funktioner under projektets gång. En sådan agil projektmodell som detta arbete undersöker närmare är Scrum. Syftet med detta arbete är att jämföra tidsestimeringen hos den traditionella projektplaneringsmetoden med de agila modellerna, i huvudsak Scrum, samt att hitta nyckelfaktorer som kan vara till hjälp för att välja metod utifrån projekttyp. För att besvara syftet ställs följande huvud- och delfråga. Hur går planering och tidsestimering till i agila modeller jämfört med den traditionella projektplaneringsmetoden? När är det att föredra den ena metoden framför den andra? För att utreda denna frågeställning har en litteraturstudie kring traditionella projektteorier, agila projektmodeller och Scrum som projektmodell utförts. För att ta reda på hur Scrum fungerar i praktiken har en intervju hållits med Tobias Hasslebrant, certifierad Scrumkonsult på företaget Valtech. I empirin diskuterar Tobias Hasslebrant om skillnaderna mellan traditionella metoder och agila modeller. Han berättar även om Valtechs sätt att tillämpa Scrum på sina projekt. I diskussionen redogörs de för– och nackdelar med traditionell projektplanering respektive planering inom agila modeller som författarna anser vara av störst vikt. I slutsatsen presenteras vad författarna anser vara en avgörande faktor för val av tillvägagångssätt beroende på projekttyp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)