Var det bättre förr? : Kvalitetsskillnaden på svenska storbolag 1997 - 2020

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Författare: Hugo Lisjö; [2021]

Nyckelord: Börsens kvalitet; Storbolag;

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att besvara hur senaste decenniernas teknologiska utveckling har påverkat kvaliteten på den svenska aktiemarknaden. I media har det under en lång tid förekommit artiklar där professionella investerare talar om hur teknologins framsteg nu håller på att förstöra aktiemarknaden. I motsats till detta har en del studier som gjorts visat att kvaliteten istället har förbättrats. För att undersöka hur kvaliteten på den svenska aktiemarknaden har förändrats sedan teknologins intåg har ett par klassiska mått för att mäta aktiemarknadens kvalitet använts. Måtten som använts i denna uppsats är ”Float”, ”Köp/Sälj spread” och ”Turnover”. ”Float” är ett mått som visar hur många aktier som finns till försäljning, ”Köp/Sälj spread” visarskillnaden mellan köp och säljpris, en form av kostnad, och ”Turnover” är ett mått som visar hur stor handeln är i aktien. Dessa tre mått är beräknade på 18 stycken svenska storbolag och har jämförts mellan åren 1997 och 2020 för att se om det är en signifikant skillnad mellan åren. Medelvärdena för alla tre måtten visade sig vara bättre under 2020 än under 1997 vilket visar att kvaliteten skulle ha förbättrats. Dock så var det endast medelvärdet för ”Spread” som var statistiskt skilt mellan de två perioderna. För ”Float” och ”Turnover” kunde statistisk skillnad inte fastslås, trots att medelvärdena för 2020 visade bättre värden än 1997. Skillnaden var inte tillräckligt stor för att den skulle vara signifikant. Sammantaget visar undersökningen att teknologin bidragit till att framförallt sänka kostnaderna för aktiehandel. Andra fördelar som teknologin bidragit med men som inte mäts via kvalitetsmåtten är tex informationsspridningen och ökning av ungas sparande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)