EU-direktivets påverkan på CSR-rapporteringen - En kvalitativ studie om hur CSR-rapporteringens utformning och omfattning i den svenska klädbranschen har påverkats av det lagstadgade kravet på hållbarhetsrapportering

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Det ökade hållbarhetsfokuset har inneburit att det ställs högre kravpå företagens hållbarhetsarbete och CSR-rapportering genom reglering samt press frånintressenter. Tidigare studier har inte fokuserat på hur klädbranschen har påverkats avlagkravet på hållbarhetsrapportering trots branschens stora hållbarhetseffekter. Det finnsdessutom en rad olika faktorer som kan påverka CSR-rapporteringen och lagkravet är bara enav dem. Har rapporteringen trots det blivit mer jämlik avseende utformning och omfattningefter lagkravet eller går det att utläsa skillnader mellan företagen?Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och förklara CSR-rapporteringens utformning ochomfattning i den svenska klädbranschen och om det har skett förändringar efter detlagstadgade kravet på hållbarhetsrapportering.Metod: Metoden för studien har varit en innehållsanalys av hållbarhetsrapporter ochårsredovisningar från sex utvalda företag inom den svenska klädbranschen. Insamling av dataoch analys har gjorts med hjälp av en analysmodell som utformats med utgångspunkt i detsvenska lagkravet samt tidigare forskning. Resultatet av granskningen har analyserats medhjälp av reglering, teoribildningar samt tidigare forskning inom området.Resultat och diskussion: Studien visar att både utformningen och omfattningen avCSR-rapporteringen har påverkats av lagkravet på hållbarhetsrapportering. Rapporteringensutformning har fått en tydligare anknytning till lagkravet men det krävs fortfarande ytterligareriktlinjer för att uppnå en fullständig harmonisering. Resultaten visar dock att företagenuppfyller kriterierna i hög grad. Vidare har omfattningen av rapporteringen ökat generellt settmen för att den transparens som efterfrågas ska uppnås behövs fler riktlinjer även inom dettaområde.Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag är att genomföra studien på en större mängdföretag för att därmed kunna dra mer generella slutsatser, Ett annat alternativ skulle kunnavara en studie över fler år för att även kunna undersöka hur rapporteringen sett ut underövergångsperioden. Vidare skulle en liknande studie baserad på intervjuer kunna göras för attfå in andra aspekter som till exempel företagens egna syn på rapporteringen. Detta för attytterligare utöka forskningen kring CSR-rapporteringen i klädbranschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)