"Join the movement" - en fallstudie av anti-apartheidrörelsens framgång i Sydafrika

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie som ämnar att undersöka de faktorer som påverkade anti-apartheidrörelsens framgång i Sydafrika. Från National Partys tillträde år 1948 och de efterföljande 33 åren präglades anti-apartheidrörelsen av en nationell och transnationell kamp vars främsta mål var att upphäva den institutionaliserade rasism som apartheid innebar. Med vår teoretiska utgångspunkt i politisk möjlighetsteori samt transnationell teoribildning så kommer vi att se närmare på den kontext i vilken anti-apartheidrörelsen verkade och hur det påverkade den sociala rörelsens utfall. Genom att applicera dessa teorier på vår empiri hoppas vi kunna finna möjliga orsaker och därav besvara vår frågeställning. I vår undersökning fann vi som övergripande resultat att det var en kombination av nationella och internationella faktorer som båda påverkades av den transnationella anti-apartheidrörelsens aktivism som kan ha ansetts betydande för rörelsens framgång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)