Företag formar konsumenter- En dramaturgisk tolkning av SAS Scandinavian Lounge

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Problem: Företag och marknadsförare försöker finna konsumenters behov för att sedan tillfredställa dem, något som kan benämnas som det traditionella marknadsföringsperspektivet. Kritiska skolor mot detta traditionella synsätt hävdar att det är ett för smalt sätt att studera människor på. Faktorer som påverkar en konsument utelämnas och därmed blir bilden av konsumenten ofullständig. För att förstå konsumenters omgivning och hur deras behov påverkas, kan det vara av intresse att studera processen som formar dem. Vi hävdar att företag, till exempel SAS, kan ses som en av flera socialisationsagenter som formar segmentet affärsresenärer. Vi ställer oss frågan på vilket sätt företaget formar sina konsumenter. Syfte: Genom att utföra observationer avser vi att undersöka på vilket sätt SAS som företag och socialisationsagent formar sina Euro Bonus Guldmedlemmar och deras behov i SAS Scandinavian Lounge. Metod: I vår uppsats använder vi oss av en deskriptiv ansats. Vi utför en kvalitativ studie där i vilken vi genomför dolda och deltagande observationer i SAS Scandinavian Lounge. Slutpoänger: I loungen påverkas konsumenterna, precis som i ett hem, av allmänt accepterade normer, framföranden, iscensättning, roller, team och stilar. Denna påverkan sker i konsumenternas undermedvetna. Vi hävdar att vår studie kan ses i ett större sammanhang, där ett företag kan liknas vid en socialisationsagent bland flera. Detta synsätt ger en klarare bild av konsumentens omvärld, samt gör det lättare att förstå hur olika faktorer formar. Därför anser vi att ett företag bör utgå från konsumenten och dess omvärld.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)