Ungdomars sömnvanor relaterat till aktivitet i skolan : En kvantitativ studie om hur sömn påverkar ungdomars prestationer i skolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

Sammanfattning: Allt fler ungdomar sover mindre än åtta timmar per natt, vilket kan påverka engagemanget i vardagliga aktiviteter. Syfte: Därför var syftet med examensarbetet att beskriva om och i så fall hur ungdomars (över 15 år) sömn påverkar prestationer i skolan. Metod: Kvantitativ design användes med ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval. En enkät genomfördes på en fristående skola i södra Sverige. Den bestod av 19 frågor och delades upp i fem olika kategorier; kön, sömn, motivation, vanor och skola. Totalt besvarade 106 respondenter på enkäten. För bearbetning av det insamlade materialet användes IBM SPSS [Statistical Packagefor the Social Sciences]. Resultat: Det huvudsakliga resultatet visade att flertalet av respondenterna sov mellan fyra till sex timmar eller sju till åtta timmar per natt och var jämnt fördelat mellan könen. Pojkar spelar dator och tittar på TV i högre utsträckning än vad flickor gör och flickor är mer stressade än pojkar. De som sov mindre än åtta timmar, hade i lägre utsträckning regelbundna vanor och var mindre motiverade till att gå till skolan. Slutsats: De ungdomar som inte var nöjda med sin mängd sömn var i lägre utsträckning tillfredsställda med sina skolprestationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)