Arbetsberedningar i produktion : En analys av arbetsberedning med syfte att effektivisera och förbättra produktionen på Peab

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Studier visar att god planering sänker omkostnader och kostnader för ÄTA-arbeten. Det innebär att genomtänkt planering blir en allt viktigare faktor för att kunna minska kostnader för slöseri samt uppnå en effektiv produktion och god kvalitet. Ett hjälpmedel för att uppfylla detta är verktyget arbetsberedning. Arbetsberedning är ett begrepp som genom planering underlättar genomförandet av en aktivitet. För att uppnå önskat resultat och kvalitet ska val av utförandemetod, arbetskraft, material, maskiner och hjälpmedel fastställas i god tid innan arbetsmomentet påbörjas. Syftet med detta examensarbete är att göra en nulägesanalys av hur Peabs arbetsberedningar fungerar i produktionen. Att kartlägga eventuella fel eller brister samt att undersöka möjligheten till effektivisering. Målet är att effektivisera arbetsberedningen och presentera förbättringar. Studien har genomförts på Peab region mellersta och aktuella byggprojekt i Karlstad under våren 2017. Den omfattar en fallstudie på Talldungen förskola samt en intervjustudie där platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare har intervjuats. Resultatet visar att Peab har ett strukturerat arbetssätt gällande arbetsberedningar och att medarbetare anser att verktyget är ett bra hjälpmedel. Med hjälp av arbetsberedning klargörs krav och eventuella frågetecken kan redas ut innan aktivitetsstart. Vid beredningen deltar yrkesarbetarna aktivt och kan påverka val av arbetsmetod, maskiner och verktyg. Detta resulterar i en positiv inställning och upplevs även ge bättre sammanhållning mellan yrkesgrupperna. Ett återkommande problem är att arbetsberedning inte prioriteras tidsmässigt vilket gör att uppföljningen efter genomförd aktivitet blir bristfällig och saknar ofta dokumentation. Utifrån de slutsatser som tagits från analysen rekommenderas utbildning, erfarenhetsbank samt ritning- och anvisningsstation som åtgärder. Peab bör även bli bättre på att informera sina medarbetare om vilka verktyg som finns tillgängliga samt satsa på att utveckla BIM-användandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)