En undersökning av möjligheten att anpassa en chatbot för mailkonversationer

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

Författare: Gunnar Westman; Michael Hjälmö; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning Utgångspunkten för detta examensarbete är att bestämma hur väl en chatbot kan anpassas förmailkonversationer. Om chatbotar kan anpassas för mailkonversationer skulle behovet avmänskligt arbete vid monotona och förutsägbara mailkonversationer kunna minskas.Examensarbetet har implementerat ett existerande chatbot-ramverk och utvecklat ettdialogbeslutssystem för svarskonstruktion utifrån de klassificerade avsikterna. Hela systemetkallas för konversationsenhet. Målet för konversationsenheten är att uppnå ettprecisionsvärde på 0,90, som uppnåddes med en implementation av Watson assistant.Precisionsvärdet används för att mäta hur väl konversationsenheten kan anpassas förmailkonversationer. Dialogbeslutssystemet ska kunna ge olika svar beroende på vilkaavsikter som är klassificerade och svar som beror på förekomsten av andra avsikter ska varaoberoende av ordningen avsikterna blev klassificerade. Det utvecklade dialogbeslutssystemetuppnåde de uppsatta målen. Nyckelord Chatbot, NLU, Mailbot, Dialogbeslutssystem

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)