Lokaler i gatuplan - Förutsättningar och samspel med stadsrummet : Ett gestaltande arbete om rumsintegration & interaktion

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

Sammanfattning: Detta kandidatarbete avser en kombination av utredande arbete och gestaltande förslag. Det utredande arbetet syftar till att analysera stadsrummets strukturella samt lokala förutsättningar för framgångsrika lokaler i gatuplan. Den analyserande delen utgår från kvalitativ platsanalys och kvantitativ analys av empiriskt material (Chalmers ARK 325) från fyra utvalda områden i Göteborg. Analyserna sammanställs i form av strategier för att vägleda framtida planering genom stadsrummets förutsättningar för lokaler i gatuplan. Utifrån den sammantagna analysen tas ett antal strategier fram som visar på nödvändiga förutsättningar och föredömliga lösningar för hur lokaler i gatuplan kan bli framgångsrika, som slutligen appliceras i två gestaltningsförslag. Arbetet har utgångspunkt i place studies som utgör den teoretiska nivån där metoder och teorier analyseras inom ramen för urbanmorfologi och Space Syntax-metod

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)