Hund i förskolan : En pedagogisk resurs

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Författare: Mimmi Källmark; [2020]

Nyckelord: hunden; språkutveckling; pedagogisk resurs; empati;

Sammanfattning: Bakgrund Arbetet handlar om hur en hund i förskolan kan användas som ett pedagogiskt verktyg. En hund påverkar barn positivt i olika lärandesituationer i förskolan. Bland annat påverkas barns motivation till att läsa, vilket kan gynna språkutvecklingen. Barn utför olika inlärningsmoment fortare och får en ökad koncentration i närvaro av en hund. En hund kan även skapa lugn och trygghet för barn på förskolan. Syfte Syftet är att få kunskap om och i så fall hur en hund kan användas som en pedagogisk resurs i förskolan. Metod Metod i denna studie är self-report. Sammanlagt har fem personer deltagit i studien med erfarenhet av hunden i förskolan. Resultat Resultatet visar att hunden kan användas i olika situationer på förskolan och hur barn påverkas av en hund. En hund kan ses som en samtalsöppnare och hamnar ofta i fokus isamtal. Deltagare beskriver att hunden används för att motivera barnen till bland annat högläsning. Det framkommer att hunden bidrar med lugn och trygghet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)