Psykisk ohälsa bland ungdomar - utifrån kuratorers perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka vilka förklaringar kuratorerna anger till psykisk ohälsa bland ungdomar och hur de arbetar för att motverka psykisk ohälsa. Åtta kvalitativa intervjuer genomfördes med kuratorer inom skolans elevhälsa, ungdomsmottagningar och barn- och ungdomspsykiatrin. Resultatet visar att kuratorernas förklaringar till psykisk ohälsa hos unga är individ-, familje-, relations- och skolrelaterade. Stressen att alltid vara tillgänglig via mobilen och destruktiva beteenden har stor betydelse för ungdomars psykiska ohälsa och stress. Skolans struktur utgör även en stor risk till psykisk ohälsa bland ungdomarna. Resultaten visar även att kuratorernas arbetssätt i form av ett professionellt bemötande och alliansbyggandet har stor betydelse för att ungdomarna ska uppnå psykisk hälsa. Samverkan samt främjande och förebyggande insatser på grupp, individ och samhällsnivå, är viktiga för att motverka psykisk ohälsa hos unga. Studien indikerar att det finns ett behov för vidare forskning om psykisk ohälsa bland unga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)