C.S. LewisKung Caspian och skeppet Gryningen –En komparativ studie mellan boken och filmen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att jämföra C.S. Lewis bok Kung Caspian och skeppet Gryningen och filmen med samma namn för att se vilka skillnader och likheter som finns mellan båda medierna. En narrativ analys och en komparativ analys har genomförts. Fyra frågeställningar har varit underlag för analysen, vilka är:• Vad har förändrats, lagts till eller tagits bort vid filmatiseringen av boken som är mest uppenbart?• Vilka skillnader och likheter finns mellan karaktärerna i bok och film?• Vilka skillnader och likheter finns mellan tre utvalda scener i bok och film?• Hur påverkar förändringarna berättelsens tematik?Resultaten visar att den mest uppenbara skillnaden mellan de olika medierna är att bokens huvudsyfte är att finna de sju försvunna riddarna medan filmen har vinklat det till att finna de sju svärden som tillhört riddarna. Karaktärernas framställning liknar varandra med en liten avvikelse på Lucy och Ripipip och att de tre scenerna utspelar sig i olika ordning jämfört med boken. Berättelsens tema är dock detsamma i både boken och filmatiseringen. I undervisningssyfte är både boken och filmen användbara i undervisningen för årskurs 4-6 i det svenska språket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)