Upprättande av underhållsplan för rullkanal LRQ på SKF, gällande pressutrustning : Examensarbete i flygteknik

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning:

Denna rapport behandlar arbetet kring att ta fram åtgärder för förebyggande underhåll på en kanal för tillverkning av rullar till rullager, vid SKF i Göteborg. Målet har varit att upprätta ett grundläggande underhållsprogram, med fokus främst på operatörsunderhåll, med syftet att få ner antalet oplanerade driftstopp.

Upplägget var att först knyta samman den kunskap som fanns samlad på företaget, många av kanalens maskiner var av äldre modell och har funnits i produktionen i många år, varför det visade sig finnas många personer med erfarenhet på dem på olika positioner. Samtal fördes med främst operatörer, tekniker och mekaniker, då det är dessa personer som arbetar närmast och mest med maskinerna, i syfte att isolera de mest frekventa felområdena.

Analysen resulterade i en lista med förslag på åtgärder, vilken gicks igenom grundligt med, på maskinerna, kunnig och erfaren  personal.  Detta  ledde till att listan så småningom kom att omfatta till synes relevanta underhållspunkter, med förslag på åtgärd, intervall och utförare. Nästa steg var att gå djupare i komponentnivå på en enstaka maskin, den viktigaste och mest kritiska på kanalen, nämligen själva pressen, med vilken man pressar råmaterial, kallat kuts, till rullar. Vilka efter slipning/polering monteras tillsammans med ytter- och innerring till att bilda ett komplett rullager.

Pressen var av modell äldre, från någon gång under 70-talet, en tid då man hade en helt annan underhållsfilosofi,  vilket  för med sig att underlag för förebyggande underhåll är bristfällig i sin natur, eller saknas helt. Analysen utfördes i form av en så kallad RCM-analys, en process där man bryter ner maskinen på komponentnivå och genom en FMEA-kategorisering avgör huruvida komponenten är kritisk på någon av punkterna; tillgänglighet, produktivitet, kvalitet, säkerhet, miljö eller ekonomi. Utifrån detta tar man fram åtgärder till de kritiska komponenterna. Tillsammans med punkterna från det första steget bildades en ganska omfattande lista med underhållsåtgärder, vilket innefattade åtgärd, intervall och utförare.

Sista steget innan implementering var att sammanställa åtgärdslistan i ett av företaget standardiserat format, vilket innebär att man vill kunna skriva ut åtgärderna tillsammans med bilder för att sätta i pärmar och förvara i kanalen, för lätt åtkomst för kanalens personal. Själva slutresultatet,  tillika underhållsprogrammet, återfinns i bilaga C och D i denna rapport.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)