SJUKSKÖTERSKANS PREOPERATIVA OMVÅRDNADSÅTGÄRDER FÖR PERSONER SOM SKA GENOMGÅ RYGGKIRURGI – En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Ryggbesvär är vanligt och svarar för stor del av sjukfrånvaron och sjukersättningen i Sverige. Många ryggbesvär behandlas genom konservativ vård, men vissa patienter får även genomgå kirurgi. Ett operativt ingrepp innebär en ansträngande process för patienten med risker som medföljer. Sjuksköterskans preoperativa omvårdnad har som syfte att förbereda patienten så hen får bästa möjliga återhämtning och ett komplikationsfritt förlopp efter genomgången operation. Syftet med denna studie är att kartlägga vilka omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan utföra i det preoperativa skedet för personer som ska genomgå ryggkirurgi. Metod: Studiens design var en litteraturöversikt. Sökningar i databaserna PubMed® och Scopus® genomfördes och resulterade i 12 originalartiklar som inkluderades i litteraturöversiktens resultat. Resultat: I resultatet framkom tre huvudteman. Det ena temat var patientutbildning med delaktighet som var uppbyggt av två kategorier; former för utbildning och ämnen för utbildning. Dessa redogör för de varierade möjligheter till att utbilda som framkommer och även det innehåll som ansågs relevant. Det andra temat som framkom var lindring av patientens symtom som beskriver hur sjuksköterskan kan lindra symtom på oro, ångest och smärta. Detta tema var uppbyggt av kategorierna psykologisk omvårdnad genom kunskap, involvera anhöriga och socialt nätverk, reglera negativa tankar och känslor samt hantera oro och smärta genom läkemedel. Det sista temat som framkom var optimera patienten inför operation som ger omvårdnadsåtgärder för att få bästa möjliga förutsättningar hos patienten inför operation. Detta tema var uppbyggt av följande kategorier; nutrition, administrering av läkemedel, infektionsprevention samt egenvård. Slutsats: För sjuksköterskan som arbetar med preoperativ vård inför ryggkirurgi finns ett flertal evidensbaserade omvårdnadsåtgärder att utföra. Genomförande och kontinuerlig uppdatering av evidensbaserad omvårdnad förbättrar och utvecklar kompetens hos sjuksköterskan och bidrar till en säker vård. För detta kan implementering av checklistor och standardiserade vårdplaner vara till avgörande nytta för att arbeta patientsäkert.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)