Extern kommunikation av arbetsgivarvarumärken - en studie av olika kommunikationskanaler och metoder

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Purpose: The purpose of this thesis is to examine employer brand communication towards the labour market and what account employers should take when they design their brand message, what communication channels and methods employers can use today, what are the limitations and potentials with these, the impact of any spill-over effect and what employers have to take in to account in their future communication. Methodology: A qualitative research method has been selected with the use of semi-structured interviews. Theoretical perspectives: The theoretical base of this thesis comes from Employer Branding, Costumer Branding, B2B-Branding and communication. Empirical foundation: Interviews with four representatives from HR and marketing departments of three different companies have been conducted. Conclusions: Focus will in the future be on the interaction between employers and job seekers in order to create relations. This will be done increasingly in digital form, but the classic face-to-face meeting will continue to have the same importance as today. Increased effect of WOM/eWOM and spillover. Syfte: Uppsatsens syfte är att behandla kommunikationen av arbetsgivarvarumärken vilken sker gentemot arbetsmarknaden och vilka hänsyn arbetsgivare bör ta vid utformningen av sitt varumärkesbudskap, hur arbetsgivare kan kommunicera på arbetsmarknaden idag genom olika kommunikationskanaler och metoder, vilka möjligheter och begränsningar som finns med dessa, inverkan av eventuell spill-over-effekt och vilka framtida hänsyn som arbetsgivare bör beakta vid kommunikation. Metod: Kvalitativ forskningsmetod har valts med genomförande av kvalitativa undersökningar i form av semi-strukturerade intervjuer. Teoretiska perspektiv: Uppsatsens bas utgår ifrån teorier om arbetsgivarvarumärken, konsumentvarumärken, B2B-varumärken och kommunikation. Empiri: Intervjuer med fyra representanter från HR- och marknadsavdelningar hos tre olika företag har genomförts. Resultat: Fokus kommer i framtiden ligga på interaktion mellan arbetsgivare och arbetssökande i syfte att syfte att bygga relationer. Detta kommer att ske allt mer i digital form, samtidigt som det klassiska personliga mötet kommer att ha fortsatt samma betydelse som idag. Ökad effekt av WOM/eWOM och spill-over.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)