Digitalisering av den fysiska handeln. En kvalitativ studie om hur butiker inom sällanköpsvaruhandeln använder & uppfattar tekniska analysverktyg

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna kvalitativa studie undersöker hur tekniska analysverktyg används och uppfattas av respondenter inom sällanköpsvaruhandeln. Ett möjligt analytiskt verktyg är en kamerateknik som kan omvandla konsumentbeteende till statistik. Studien vill ge en inblick i hur fysiska butiker på ett generellt sätt har behövt genomföra, och kommer behöva genomföra, förändringar för att överleva det reformerade handelsklimat som digitaliseringen innebär. Empirisk data ställs i relation till tidigare studier, institutionell teori samt ANT (aktör-nätverksteori) för att tolka och utforska olika resonemang. Genom ett flertal intervjuer framkom det att samtliga respondenter upplever förändringar inom sällanköpsvaruhandeln och dess fysiska butiksmiljö. Respondenterna påpekar att det finns ett stort behov av att samla in och hantera kunddata för att få ökad kunskap om konsumentbeteende. Kameratekniken anses som ett möjligt analysverktyg till det, men med viss restriktivitet då tekniken kan anses kontroversiell av konsumenter. Studien visar att förändring för att hålla sig aktuell inom sällanköpsvaruhandeln är nödvändigt. Integrering av digitalisering och fysisk handel möts i begreppet “omnichannels” där organisationens samtliga kanaler ses som en enhet. Enligt respondenterna är omnichannels framtiden inom sällanköpsvaruhandeln. Problematiken är att det inte finns en given väg att gå inom omnichannels för att nå framgång, utan att det fortfarande är en pågående process.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)