EWOMs påverkan på konsumenters köpintentioner : En studie om hur olika personlighetstypers köpintentioner påverkas av recensioner på internet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Författare: Jonas Lindblom; Jonas Åfors; [2018]

Nyckelord: eWOM; recension; köpintentioner; Big Five; turism.;

Sammanfattning: Titel: EWOMs påverkan på konsumenters köpintentioner - En studie om hur olika personlighetstypers köpintentioner påverkas av recensioner på internet.   Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi Författare: Jonas Lindblom och Jonas Åfors   Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge   Datum: 2018- maj   Syfte: Syftet med studien är att förklara hur olika personlighetstyper och deras köpintentioner påverkas av eWOM.     Metod: Studien använder sig av en kvantitativ forskningsmetod med en enkätundersökning som underlag för framarbetat resultat. Den webbaserade undersökningen som bestod av 23 frågor samlade in svar från 121 respondenter. Enkätsvaren analyserades sedan i det statistiska dataprogrammet SPSS där deskriptiv statistik, klusteranalys samt en korrelationsanalys genomfördes.   Resultat och slusats: Resultatet av denna studie visar att konsumenters köpintentioner påverkas olika av recensioner på internet beroende på deras personlighetsdrag. Studien tyder på personlighetsfaktorerna neuroticism och openness bidrar till köpintentioner av att läsa recensioner på internet vid bokandet av semesterresor. För personlighetsfaktorerna agreeableness och conscientiousness tydde resultatet på att recensioner på internet ger en omvänd effekt och bidrar till minskade köpintentioner.   Förslag till vidare forskning: Vidare forskning bör applicera ett mer utförligt Big Five-test i undersökningen för att se om sambanden mellan personlighetsfaktorerna och recensioner på internet blir dem samma. En större omfattning av denna studie med fler respondenter skulle bidra till ökad trovärdighet samt fler statistiska klarheter.   Uppsatsens bidrag: Studien har bidragit till ökad kunskap inom företagsekonomin med inriktning på marknadsföringsbegreppet eWOM och kopplat det till personlighetsforskningen inom Big Five. Vår studie bidrar till att företag inom turismbranschen enklare kan se vilka olika personlighetstyper som läser recensioner på internet. På så vis går det enklare att rikta sin marknadsföring till de individer som inte väljer att läsa och ta till sig recensioner på internet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)