Närlagat eller levererat? En kvantitativ studie kring grundskoleelevers nöjdhet med skolmåltideni Göteborg

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Offentlig sektor är en stor aktör inom kostproduktion och måltidsservice i Sverige där 1,3 miljoner skolmåltider produceras dagligen. Forskare och organisationer har tidigare studerat olika aspekter av elevers nöjdhet med skolmåltiden, mindre undersökt är dock utifrån de olika distributionsformer, d.v.s. tillagnings- eller mottagningskök, som tillämpas av måltidsverksamheterna. Syftet med denna studie är att genom en enkätundersökning jämföra grundskoleelevers nöjdhet med skolmåltiden som serveras från tillagnings- eller mottagningskök inom Göteborg Stad. För att besvara syftet har cirka 200 grundskoleelever från olika stadsdelar i Göteborg rekryterats via rektorer utifrån en bred geografisk spridning. De resultat som presenteras i denna studie indikerar på att skolmåltidens distributionsform har till viss del visat på skillnader i hur grundskoleelever i Göteborg uppfattar skolmåltiden. Denna studie har bland annat visat att eleverna på skolor med mottagningskök tenderar att ha en sämre påverkansmöjlighet på skolmåltiden, då de i lägre grad har kännedom om exempelvis mat/kostråd finns på skolan. Mottagningskökets begränsning verkar kunna kopplas till de dofter som sprids i samband med måltiden medan tillagningskökets begränsningar mer är kopplat till matsalens fysiska egenskaper så som ljudnivå och temperatur. Utifrån FAMM-modellen kan inga skillnader upptäckas utifrån distributionsform, däremot kan konsumtionsfrekvens kopplas till dessa aspekter. Resultatet indikerar att större vikt bör läggas inom skolverksamheten på att locka eleverna till skolmatsalen, vilket ställer krav på god samverkan mellan de olika verksamhetsområden som finns i skolan

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)