Nedskrivning av goodwill – dåliga nyheter för aktieägare? –En kvantitativ eventstudie om marknadsreaktionen vid nedskrivning av goodwill bland svenska företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: 2005 infördes ett nytt redovisningssystem för alla publiceradekoncerner i Europa, nämligen IASBs principbaserade normer IFRS. I samband med dettaförändrades bland annat sättet på vilket de berörda företagen hanterar sin goodwill. Efterinförandet av IFRS förväntas företagen nedskrivningspröva sin goodwillpost en gång om året,detta till skillnad från den årliga avskrivning som tidigare rådde. Införandet har lett tillomfattande forskningsinsatser om dess effekter och alla studier är inte överens om dessa.Syfte: Att granska det potentiellt negativa sambandet mellan nedskrivning av goodwill ochförändring i aktiepriset i svenska noterade koncerner samt att komma till en slutsats om vilkafaktorer som kan påverka magnituden av marknadsreaktionen som uppstår till följd av ensådan nedskrivning.Avgränsningar: Studien har fokuserat på nedskrivningar som skett mellan 2006 och 2016.Dessutom har endast svenska företag analyserats och endast de nedskrivningar som ett datumför tillkännagivande kunnat fastställas för använts.Metod: En kvantitativ metod. Data om nedskrivningssummor och datum har samlats in föratt analyseras med hjälp av korrelations- och regressionsanalyser, t-test och deskriptivstatistik. Denna statistik tolkas sedan för att kunna dra en slutsats om huruvida hypoteserna istudien kan accepteras eller inte.Resultat och slutsatser: Resultatet som uppkommit i studien har visat sig inte vara statistisktsignifikant, vilket innebär att inga av hypoteserna i studien kunnat accepteras. Däremotantyds det, baserat främst på t-test och regressionskoefficienter, att nedskrivningar avgoodwill verkar vara kopplat till en negativ marknadsreaktion. Vidare antyder resultatet attnedskrivningar under finanskrisen verkar generera en mer kraftigt negativ marknadsreaktionän de som inte sker under finanskrisen, att nedskrivningar som tillkännages tillsammans medannan information genererar en mindre kraftigt negativ reaktion än de som tillkännagesenskilt och slutligen att de nedskrivningar som föregåtts av en förvarning genererar en mernegativ marknadseffekt än om förvarning inte skett. Dock kan, som nämnt, resultaten inteanses vara statistiskt signifikanta.Förslag till fortsatt forskning: Vidare studier inom samma ämne men med flerobservationer, för att öka signifikansnivån. Dessutom föreslås studier som fokuserar på vilkafler kringliggande faktorer som kan påverka styrkan i marknadsreaktionen. Sådana studierföreslås genomföras såväl på Europeiska som amerikanska företag för att dessa resultat sedanska kunna jämföras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)