Att styra i en komplex organisation : En fallstudie av verksamhetsstyrning på Länsförsäkringar Blekinge

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Frågeställning: Hur kombinerar en komplex organisation formella och informella styrmedel för att samordna verksamheten i linje med dess grundläggande målsättning? Syfte: Vårt syfte med denna studie är att beskriva hur en organisation med en variation av verksamhetsområden kombinerar formella och informella styrmedel för att forma sin styrning. Metod: För att uppfylla studiens mål har vi använt oss av en abduktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer har till denna ansats genomförts och vi har samlat in empiri från åtta olika respondenter som är verksamma inom Länsförsäkringar Blekinge Slutsats: Slutsatsen som vi kommit fram till är att en komplex organisation använder sig av både formella och informella styrmedel för att styra hela verksamheten. De formella styrmedlen används mer för att styra företagets ekonomi och även ge indikation på hur de presterar. De informella styrmedlen används för att styra beteende och värdegrunder hos de anställda. Denna blandning av styrmedel och styrsätt bidrar med att Länsförsäkringar Blekinge kan hålla samman sina olika verksamhetsområden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)