Hur noggrant skattar Katam DGV och GY jämfört med ALS?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

Sammanfattning: Skattning av skogliga variabler är inte längre begränsade till datainsamling genom manuell fältmätning. Numera kan skattningar göras genom insamling av data från såväl laserskanning (Airborne Laser Scanning, ALS) som mobilapplikationen Katam Forest (KF) som företaget Katam utvecklat. Dessutom kan varje enskilt träd skattas genom att kombinera Katam Treemap (KT), som använder sig av fotogrammetri för att mäta trädhöjd och identifiera träd, med KF (KF+KT) . I denna studie jämfördes skattningar av grundytevägd medeldiameter (DGV) och grundyta (GY) utförda med manuell fältmätning, ALS, KF samt KF+KT, i tre olika grandominerande bestånd. KF+KT beräknades felaktigt varför inga slutsatser kan dras om metoden. KF visade ett lägre relativt RMSE än ALS, 7,8 % jämfört med 9,6 % vid skattning av DGV. För GY var relativ RMSE 22,5 % vid KF, och 23 % vid ALS. KF bedöms med fördel kunna användas likvärdigt med manuell fältmätning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)