Pans ande : En ekokritisk analys av Rick Riordans bokserie om Percy Jackson

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

Sammanfattning: Den här uppsatsen analyserar mytanvändningen i Rick Riordans bokserie om Percy Jackson med syfte att uppenbara kopplingar till dagens miljö- och klimatproblematik. Fokus placeras på bokseriens införande av antik grekisk mytologi och de ekokritiska analysmöjligheter som det skapar. Analysen utgår ifrån den ekokritiska teorin bl.a. med begrepp som antropocentrism, ekocentrism, och dikotomin natur - kultur. Analysen genomförs genom en närläsning av karaktärernas dialog och agerande för att utröna de olika perspektiv på miljökrisen som presenteras. Dessa förs sedan samman i en slutgiltig diskussion kring bokens ekokritiska aspekter och de samhällskritiska budskap som karaktärer och läsare ges. Uppsatsen resulterade i slutsatsen att en sorts samhällskritik ligger som bakgrund genom Riordans bokserie. Användningen av den antika mytologin uppenbarar dagens enorma miljöproblematik och de olika synsätt som finns inom miljörörelsen bl.a. genom de miljöer som beskrivs och karaktärernas utspel. Miljöerna som beskrivs är främst urbana samt nedskräpade och smutsiga. Platser där mytologiska varelser inte längre kan leva. Karaktärerna uttrycker en oro och en sorg över mänsklighetens destruktiva påverkan på sin omgivning och deras agerande visar på den riktning som Riordan önskar se och mana mot. Bokserien mynnar ut i en önskan om en framtida värld där människan lever på ett hållbart sätt tillsammans med naturen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)