Gilla mig! En studie om företags relationsskapande på Facebook

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Problemet som föreligger denna uppsats grundar sig i företags vilja att kommunicera med sina intressenter i sociala medier, där intressenterna inte har samma intresse av en dialog med företag. När väl intresse för företag skapats uppkommer ett nytt problem när företag har svårt att hantera dialogen. Med denna uppsats vill vi ge en fördjupad förståelse om hur företag arbetar med relationsskapande genom sociala medier. Uppsatsen är skriven utifrån syftet att analysera hur ett företag via sin facebooksida arbetar för att bibehålla och skapa goda relationer med sina intressenter, där engagemang ligger till grund för att utveckla dialog. Vår studie baseras på en kvalitativ metod i form av en netnografisk studie av en facebooksida samt en intervju. Ett företags facebooksida analyserades med hjälp av observation av uppdateringar, kommentarer och kommentarer på inlägg. Våra slutsatser är att företag kan använda sin facebooksida för att skapa relationer med sina intressenter som genom engagemang kan förstärkas. Genom att företag använder sig av en personlig och lättsam ton kan intressenter komma närmre företaget. Tonen i dialogen kan också underlätta för arbetet med hantering av kritik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)