FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR : Enkätundersökning av konsumenternas åsikter mot H&Ms sociala ansvar

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/JMK

Författare: Douglas Olsson; [2018]

Nyckelord: Corporate Social Responsbility; PR; Image; H M; Varumärke; SPSS;

Sammanfattning: Studiens syfte är att göra en kvantitativ undersökning av konsumenternas åsikt mot Corporate Social Responsbility med en avgränsning till modeföretaget H&M med målet är att kunna kartlägga en generaliserande åsikt bland konsumenterna. Till hjälp kommer det användas teorier om CSR, Public Relations och innebörden av Varumärket. Studiens fokus kommer rikta sig mer åt områdena inom CSR som är ekonomisk, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Den utvalda metoden för att samla in information var med en webbenkät som skickades ut till utvalda Facebook grupper med inriktningen på mode och skönhet. Enkätens struktur består av fyra delar som inriktar sig på olika områden. Första delen handlar om respondentens vanor kring företaget som sedan följs upp av frågor om H&Ms Image i både reklam och nyhetsmedier. Sedan följs det upp av en CSR del men med andra ordval eftersom alla inte har kunskapen av begreppet CSR och avslutningsvis kommer en demografi del. Majoriteten av de som besvarat enkäten har aldrig läst H&Ms hållbarhetsrapport som finns tillgängligt på deras hemsida. Detta kan bero på omedvetenheten om vad CSR är men det som resultatet indikerar är att de ändå har starka åsikter om H&Ms arbete inom hållbarhet. I både frågorna om arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter fanns en tydlig tendens att åsiktenen mot H&M är negativ men när det gäller det miljömässiga ansvarstagandet var det inte lika tydlig. Det skiljde sig även mellan könen då kvinnorna var mer kritiska till detta. Det var även en skillnad mellan olika utbildningsnivåer då högre utbildade var mindre kritiska än dem med en gymnasienivå. När det gäller åsiktenen mot den image som H&M speglar sig själva i sin reklam var det övervägande fler som ansåg att den är positiv än negativ. Denna frågan gav även möjligheten att motivera med egna ord. Svaren var delvis splittrade med att H&Ms reklam är modern men även att de använder sig av stereotypiska smala kvinnor kroppar. Det resultat som studien visar är att konsumenterna anser att H&M bör arbeta mer med sitt sociala ansvarstagande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)