Situationens inverkan på konsumenters upplevelse av historikbaserad annonsering (HBA)

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Syfte och frågeställning: ​Syftet med denna studie är att undersöka hur konsumenter upplever historikbaserad annonsering och om denna upplevelse varierar beroende på vilken situation konsumenten befinner sig i. Vidare är det även av intresse att undersöka hur historikbaserad annonsering kan upplevas ha en inverkan på konsumenters vilja till köp samt var, när och på vilket sätt denna inverkan kommer till uttryck. Utifrån syftet har följande två forskningsfrågor formulerats: Hur upplever dagens konsumenter historikbaserad annonsering (HBA) och skiljer sig upplevelsen åt baserat på situation? samt Kan upplevelsen tänkas ha någon inverkan på konsumentens vilja till köp? Teoretiskt perspektiv: ​Utifrån en genomgång av tidigare forskning och litteratur relaterad till riktad online-marknadsföring har de mest relevanta aspekterna inom retargeting ads identifierats. Kunskap presenteras gällande hur tidigare forskare definierar situation samt kring konsumenters digitala process till köp för att skapa en förståelse för konsumenters vilja till köp. Vidare presenteras även tidigare forskning kring kund-tolerans samt undvikande av annonser. Metod: ​Studien har en kvalitativ forskningsstrategi med abduktiv ansats, det vill säga en blandning av både deduktiv och induktiv ansats. Det empiriska materialet har samlats in från 10 semi-strukturerade intervjuer. Urvalet bestod utav män och kvinnor mellan åldrarna 20-28 som hade kommit i kontakt med historikbaserad annonsering inom de senaste 3 månaderna. Empiri: ​Det empiriska underlaget utgörs av det svar som genererats från de kvalitativa intervjuerna​. Slutsats: ​Studien visar bland annat att konsumenters upplevelse av historikbaserad annonsering tycks variera men att situationen har en tydlig inverkan. Det framkommer även att konsumenters upplevelse av historikbaserad annonsering har en inverkan på viljan till köp, speciellt i situationer när historikbaserad annonsering kan fungera som ett alternativ att jämföra med eller som en påminnelse. Konsumenter upplever att de är mer mottagliga för distraktionsmoment, så som historikbaserad annonsering, när de anser att de har tråkigt eller tid över. Även konsumentens tidigare inställning, till företaget och produkten som exponeras i historikbaserad annonsering, är av betydelse för den uppfattade upplevelsen. Fortsättningsvis dras slutsatsen att historikbaserad annonsering som levererar förslag och liknande alternativ är att föredra framför specifika och exakta historikbaserade annonser. Slutligen har studien visat att konsumenter idag efterfrågar bättre historikbaserad annonsering, med en högre medvetenhet gällande deras aktiva online-beteende, för att på så vis undvika att redan köpta annonser visas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)