Hälsans innebörd i ämnet idrott och hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Bakgrunden till studien utgår från Skolinspektionens rapporter om ämnet Idrott och hälsa. En avgörande skillnad mellan styrdokumenten och den genomförda undervisningen blir tydlig i skolinspektionens rapport från 2018. Rapporten visar att endast 12 av 800 noteringar kan kopplas till området hälsa. Min studie utgår från denna skillnad mellan styrdokument och den genomförda undervisningen. Ytterligare en aspekt som jag har förhållit mig till är att Skolinspektionens kritik, i stort har varit densamma i rapporterna från såväl 2010, 2012 och 2018. Många av de problem som identifierades 2010 och 2012 finns med andra ord kvar 2018. Den metod som jag har valt är en kvalitativ intervjustudie i form av semistrukturerade intervjuer. Urvalet består av tre idrottslärare från tre olika gymnasieskolor i Östergötlands län. Resultatet av studien är att lärarna är mycket lika i sina tankar kring innehållet, metoden och syftet med sin undervisning inom området hälsa. Resultatet visar att undervisning om hälsa huvudsakligen sker inom området träningslära. Innehållet i denna undervisning handlar till största delen om fysiologi, anatomi, konditions- och styrketräning. Kost och kosthållning, droger och doping och spänningsreglering och mental träning finns med i samtliga lärares undervisning. Deras undervisningsmetod är relativt lika, de skillnader som finns beror av lärarnas olika förutsättningar. Här nämner de till exempel material och lokaler. Slutsatsen i studien är att lärarna har liknande upplägg för området hälsa. De menar att deras undervisning har både praktiska och teoretiska moment och de säger att de strävar efter att integrera dem med varandra. Lärarnas mål är att ge eleverna förståelse för och förmåga att påverka sin egen hälsa i ett livslångt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)