IKT i undervisningen : En undersökning om hur IKT används i svenskaundervisningen i årskurs 4-6

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Författare: Veronica Andersson; [2016]

Nyckelord: ICT; IT; education; IKT; IT; undervisning;

Sammanfattning:

Denna undersökning visar hur undervisande lärare i år 4-6 använder IKT i sin undervisning samt vilken syn de har på användandet av IKT. Undersökningen har gjorts genom kvalitativa intervjuer med sex lärare som är yrkesverksamma på sex olika skolor. Resultatet visar på att lärarna känner stor osäkerhet i arbetet med IKT, men att de upplever ett större engagemang hos eleverna jämfört med den traditionella undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)