Hur ska belysning utformas för att bättre kunna bidra till en tryggare och säkrare utemiljö?

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Belysning är en nödvändig del i alla världens städer. Den bidrar med ljus, vägledning och är en stor del i trygghetsupplevelsen under dygnets mörka timmar. Dock kan belysningen ofta vara dåligt utförd eller otillräcklig, vilket kan leda till att platser istället känns otrygga men även blir osäkra och otillgängliga. Således ser vi ett samband mellan dåligt belysta platser och ökad oro bland de som vistas där. Med denna växande oro väljer allt fler människor att ta omvägar för att undvika dessa illa belysta platser. Detta leder ofta till att människor väljer andra osäkrare vägar. Allt fler väljer också att ta bilen istället för att åka kollektivt för att hållplatser och vägen till hållplatsen skapar samma oro på grund av dålig belysning. Hur människan lever idag skiljer sig stort från hur de levde när utebelysning ej fanns. Tidigare anpassade människan sig till dygnets ljusa timmar och vistades ej ute när mörkret infallit. Tack vare utebelysning har människan större frihet att utföra de aktiviteter de önskar oavsett tid på dygnet. Människan ska inte behöva begränsa och anpassa sig till mörkret, eftersom att vistas ute när och var de vill är en mänsklig rättighet som inte får hindras av dålig belysning. God belysning kan bidra till en mer levande stad samtidigt som den förser invånarna med trygghet, säkerhet och tillgänglighet. Ljussättningen kan utföras på flera olika sätt men fokus bör ligga på orienteringsbelysning, punktbelysning och belysning för estetiska värden. Belysning längs gång- och cykelvägar bör också fungera på ett sätt så att ljuset sprider sig till omgivningarna. Kandidatarbetet består utav en litteraturstudie där kunskap samlas om god belysning samt en fallstudie där ett område i Landskrona, Granet, har undersökts och ett belysningsförslag för denna plats har gjorts baserat på litteraturstudien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)