Sätter amorteringskrav stopp för ungas bostadshopp? : 2018 års amorteringskrav och dess inverkan på prisutvecklingen på bostadsrätter

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Författare: Martin Häggkvist; Emma From; [2019]

Nyckelord: Amorteringskrav; Bostadsrätter; Unga; Uppsala;

Sammanfattning: Under de senaste åren har de svenska hushållens tilltagande skuldsättning varit föremål både för debatt och politiska åtgärder. Denna uppsats undersöker effekterna av 2018 års amorteringskrav på relativpriserna mellan bostadsrätter i Uppsala. Hypotesen är att bostadsområden där det bor en stor andel unga ska ha förlorat mer i värde än övriga områden. Denna prediktion härleds från dels konsumtionsteori och dels en prissättningsmodell för bostadsrätter. Studien genomförs genom att analysera paneldata över genomsnittliga månatliga försäljningspriser i 50 bostadsområden mellan juni 2016 och februari 2019. I uppsatsen jämförs prisutvecklingen i bostadsområden med en stor andel unga invånare med prisutvecklingen i bostadsområden där det bor en liten andel unga. Resultatet från analysen visar inte på några statistiskt säkerställda samband mellan den relativa prisutvecklingen och genomförandet eller offentliggörandet av amorteringskravet. Detta är i linje med tidigare forskning på området men kontrasterar samtidigt ekonomisk teori och uttalanden från vissa politiska debattörer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)