TRADUIRE LA CULTURE – UNE TÂCHE IMPOSSIBLE ? Une étude sur la traduction des référents culturels dans la traduction française d’un roman policier de Camilla Läckberg

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Denna studie har som syfte att skapa bättre förståelse för hur översättning mellan två språk går till och vilka problem den kulturella aspekten kan orsaka. Den syftar också till att bidra till forskningsfältet om översättning av kulturspecifika referenser och dess resultat kommer att jämföras med resultaten från tidigare forskning. Vi kommer att studera den franska översättningen av Camilla Läckbergs roman Predikanten. Forskningsfrågorna är: Vilka översättningsstrategier har översättarna använt vid översättningen av de kulturspecifika referenserna i denna roman? Finns det en koppling mellan översättningsstrategin och det semantiska fältet? Vilka är fördelarna och nackdelarna med dessa strategier? Förändras textens innehåll eller budskap efter att ha blivit översatt? Studien är baserad på Tegelbergs (2004) sex översättningsstrategier: förklaring, direkt översättning, anpassning, generalisering, precisering och utelämnande och Svanes (1998) strategi specificering. 503 kulturspecifika referenser har hittats i romanen Predikanten och de har delats in i åtta semantiska fält. Varje fält analyseras utifrån översättningsstrategierna. Resultaten visar att direkt översättning är den mest använda strategin och att precisering är den minst använda. Det finns en koppling mellan det semantiska fältet och översättningsstrategin. Innehållet ändras lite vid översättning men bara i den utsträckning det är oundvikligt. En fördel med strategierna är till exempel ett klargörande av referensen för den franska läsaren och en nackdel till exempel en förlust av det särskilt kulturella.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)