Äldre texter i ett diversifierat klassrum - vad och hur?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna kunskapsöversikt är att bidra med ökad kunskap kring hur urvalet av litteraturhistoriska verk och författare i gymnasiets svenskkurser kan göras i ett diversifierat klassrum utifrån en interkulturell pedagogik. Översikten utgår ifrån frågeställningen: Hur kan lärare göra ett litteraturhistoriskt urval av skönlitterära texter och författarskap i ett diversifierat klassrum utifrån en interkulturell pedagogik? En systematisk sökning av ämnesområdet ledde fram till att nio artiklar valdes ut för presentation i översikten. Materialet visar att det finns evidens för att det skönlitterära urvalet har betydelse för elevernas engagemang och förståelse av litteraturen, men även hur lärares tillvägagångssätt är avgörande för elevernas förståelse. I översiktens sista kapitel dras slutsatser om resultatet och diskuteras utifrån ett interkulturellt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)