Var är din empati?En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenhet av empatitrötthet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: I sjuksköterskeprofessionen ingår ett ansvar att ge god och säker omvårdnad med empati. Empatitrötthet definieras som en psykologisk, biologisk och social utmattning till följd av förlängd exponering av emotionell eller empatisk stress. Denna exponering kan påverka sjuksköterskans förmåga att ge god omvårdnad. Empatitrötthet kan likna utmattning men påverkar även empatiförmågan och leder till ineffektiv hantering.Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av empatitrötthet.Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning och induktiv design genomfördes. Den systematiska sökningen utfördes i databaserna Cinahl, MEDLINE och PsycInfo. Sökningen resulterade i elva inkluderade vetenskapliga artiklar som sedan kvalitetsgranskades och analyserades med integrerad analys.Resultat: Fyra kategorier presenterades; balans i professionen, betydelsen av vårdteam, patientens & anhörigas påverkan och sjuksköterskans strategier. Resultatet visade att otillräckligt stöd från organisationen, kollegor och arbetsbelastningen påverkade sjuksköterskorna. Balansen mellan omvårdnad och medicinska interventioner, samt patientens och anhörigas önskan var svår. Genomgående känslor hos sjuksköterskorna var skuld och oro.Slutsats: Studien beskriver svårigheterna i balansen mellan sjuksköterskans empatiska omvårdnad gentemot lagar, organisationer, kollegor, anhöriga och framförallt patienter. När stöd och krav inte är i balans kan empatitröttheten bli ett faktum.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)