Kvinnors upplevelser av att genomgå en förlossningsdepression : En kvalitativ metasyntes

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: ​Förlossningsdepression är ett tillstånd som drabbar upp till 15 procent av kvinnor i              Sverige efter förlossning. Obehandlat kan tillståndet medföra negativa konsekvenser för både           kvinnans och barnets hälsa. Barnmorskan har en viktig roll i att tidigt fånga upp kvinnor som                utvecklat eller är i risk för att utveckla en förlossningsdepression. ​Syfte: ​Att beskriva kvinnors              upplevelser av att genomgå en förlossningsdepression. ​Metod: ​Kvalitativ metasyntes med en           metaetnografiskanalysmetod.Datainsamlinghargenomförtsitredatabaser;PubMed,CINAHLoch           PsycInfo. Totalt ingår 17 artiklar i metasyntesens resultat, där samtliga genomgått en            kvalitetsgranskning. ​Resultat:​Fyra teman identifierades;​En identitet i förändring, En ny roll som             moder, En förhindrad anknytning och En känslomässig storm. ​Slutsats: ​Under en           förlossningsdepression upplever kvinnor känslor av identitetsförlust, svårigheter att anpassa sig till           modersrollen, problem i anknytning med barnet samt en känslomässig berg- och dalbana.            Barnmorskan har en betydande roll i förebyggandet och tidig upptäckt av förlossningsdepression.            Klinisk tillämpbarhet:​Metasyntesen kan användas av barnmorskor inommödrahälsovården,som          utgångspunkt och stöd i förbättringsarbete av vård för kvinnor som utvecklat eller är i risk för att                 utveckla en förlossningsdepression.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)