Kontrollera, begränsa och förhandla : en studie om barns medieanvändande ur ett föräldraperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Barns medieanvändande ökar, vilket leder till förändrade förutsättningar för föräldrar att hantera och kontrollera vilken information barnen tar del av. Ny medieteknik förändrar barns förhållande till information då de i allt större utsträckning kan styra och ta kontroll över sitt eget informationshämtande. Detta leder till en osäkerhet hos föräldrarna, vilket förstärks då det saknas tydliga riktlinjer för dem att följa. Syftet med studien är att undersöka hur medieutvecklingen förändrar sociala förhållningssätt i rollen som förälder. För att nå en förståelse för dessa förändringar har en gruppintervju, fyra parintervjuer och två enskilda intervjuer med föräldrar genomförts för att utröna hur de hanterar de förändrade förutsättningarna för information i förhållande till sina barn. Utifrån de resonemang och tankar som lyfts söker studien förståelse för hur medieutvecklingen förändrar sociala förhållningssätt i rollen som förälder. Studien visar att föräldrarna känner sig kluvna i ämnet vilket leder till osäkerhet. Den finner också att föräldrarna genom nya förhandlingssätt och metoder försöker återfå den förlorade kontrollen. Detta påverkar även socialiseringen och medieträning blir en allt mer naturlig del i uppfostran.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)