Äldre kvinnors upplevelse av sexualitet : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Mängden äldre ökar i befolkningen. Av dessa är många äldre kvinnor på grund av deras högre genomsnittlig livslängd. Relationer förändras med en högre ålder och de sociala förutsättningar som finns. Sexuella revolutionen under 1900-talet har påverkat deras liv och möjligheter till fri sexualitet. Menopaus är en naturlig åldersrelaterad påverkan för biologiska kvinnor som innebär kroppsförändringar med symtom som påverkar sexualiteten. Välbefinnandet och hälsan påverkar sexualiteten. När livet förändras måste människan förändra sin livsvärld och anpassas till nya förutsättningar. Andra faktorer som religion, kultur, samhälle påverkar sexualiteten och hur kvinnan uttrycker den. Sjuksköterskan kan vägleda äldre kvinnor i sin sexualitet genom att vara professionella. Syfte: Att belysa äldre kvinnors upplevelse av sexualiteten och olika faktorer som påverkar den. Metod: Kvalitativ forskningsanalys av åtta artiklar. Resultat: De äldre kvinnorna från studierna var en grupp med stor mångfald, med flera unika berättelser och upplevelser. Ur denna mångfald har fyra kategorier kunnat urskiljas som belyser kvinnors sexualitet och de faktorer som påverkar den. Dessa kategorier var: Miljö, Självkänsla och självbild, Partner, Intimitet och Sexualitet. Slutsats: Det är viktigt att sjuksköterskan beaktar sexualiteten för att kunna möta människan i hennes situation, när det kommer till ett svårt och känsligt ämne som sexualitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)