Att bli en i gänget : En kvalitativ studie av nyanställdas upplevelser av sin arbetsintroduktion inom en kommunal förvaltning i Norrbotten

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Sammanfattning: Denna studie har för avsikt att undersöka nya medarbetares upplevelser av arbetsintroduktioneni en kommunal förvaltning i Norrbotten där en tillväxt i näringslivet pågår vilket ökar efterfrågan på arbetskraft. När konkurrensen av arbetskraft ökar, kan det personalstrategiska arbetet i organisationer behöva stärkas för att attrahera och behålla personal. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med sju relativt nya medarbetare genom en kvalitativ metod. Upplevelser har analyserats och tolkats inom ramen för Malin Lindelöws teoretiska modell för introduktion av nya medarbetare (2016) samt Karaseks & Theorells kravkontroll- stödmodell (1990). Det empiriska resultatet visar på olika upplevelser av arbetsintroduktionen. De som haft positiva upplevelser har känt sig välkomna och betydelsefulla av arbetsgivaren. De har upplevt ett gott stöd av sin chef från anställningens början och mötts av en strukturerad agenda för deras introduktion, som de kunnat påverka utefter deras behov vilket lett till en känsla av egenkontroll. De har upplevt det stöd som de behövt för att smidigt socialiseras in i organisationen och gemenskapen på arbetsplatsen. De intervjupersoner som var mindre nöjda med sin introduktion upplevde ett sviktande socialt stöd av chefen genom avsaknad av uppmärksamhet, bristfällig dialog och en utebliven agenda för introduktionen. Om inte de nya medarbetarna fått stöd att socialiseras in i gemenskapen så har de skett ändå, men det hade gått smidigare med stöd av organisationen i processen. Krav som ett nytt arbete innebär behöver alltid balanseras med ett gott socialt stöd visar resultatet, vare sig den nyanställde är erfaren eller inte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)