Hur studenter söker information

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Data- och affärsvetenskap (IDA)

Sammanfattning: Informationssökning är en del av köpbeslutsprocessen där konsumenten använder sig av olika medier för att samla kunskap inför ett köp. Eftersom studenter har en lägre inkomst, i form av studiemedel, medför det till att de har ett större engagemang kring köp av produkter med högt pris. Detta innebär att de lägger mer tid på informationssökning, utvärdering av köp samt val av medier. Dessutom visar studier att studenter är mer vana vid att använda datorer. Med dessa faktorer kan studenters informationssökning skilja sig från övriga målgrupper, vilket gör dem intressanta att undersöka. Syftet med denna studie är att beskriva hur studenter söker information vid köp av högengagemangsprodukter. De produkter som köptes var dator, TV och mobiltelefon som innebär en hög kostnad och högt engagemang för studenter. För att uppfylla syftet med studien intervjuades fyra studenter som inom de senaste sex månaderna innan intervjun genomförde ett köp. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Sökandet av respondenter skedde via självurval, vilket innebär att studien annonserades och studenter som hade gjort ett högengagemangsköp kunde ta kontakt med undersökarna. Tre respondenter hittades genom självurval och en respondent hittades genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att undersökaren kontaktar dem som har möjlighet att delta. På grund av svårigheter med att hitta fler studenter begränsades antalet respondenter till fyra. Intervjuerna som genomfördes var delvis strukturerade där även följdfrågor ställdes. De slutsatser som framkommer i studien visar att det finns ett mönster bland respondenternas informationssökning. Detta genom att flera olika källor användes vid sökning för att få information om en produkt. Dessutom märktes det att valet av media påverkades av det informationsbehov som respondenten hade. För att ta del av andras åsikter användes w-o-m både via bekanta i omgivningen och forum på internet. Även respondenter som sökte råd inför ett köp vände sig till olika forum och sin omgivning. De respondenter som ansåg sig ha mycket kunskap använde sig av omgivningen och forum för att få denna kunskap bekräftad. Respondenter som ville öka sin kunskap om en produkt använde sig av forum, jämförelsesidor, säljsidor och vände sig till sin omgivning. För att jämföra produkters egenskaper användes forum, jämförelsesidor och säljsidor. En del respondenter tog sig till butiken för att se över olika fysiska attribut som inte fanns att se på internet. En respondent som ville se utbudet av produkter gick in på säljsidor. Samma respondent ansåg sig inte ha så mycket kunskap och gjorde därför en kompletterande informationssökning via TV-reklam, tidningsreklam och direktreklam.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)