Att återhämta sig efter en våldtäkt : Faktorer som påverkar återhämtningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

Sammanfattning: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om det fanns faktorer som påverkade återhämtningen efter en våldtäkt. Våldtäkt är ett brott som lämnar offer med en känsla av skam och otrygghet. Att utsättas för ett brott som våldtäkt innebär ett trauma för offret och att återhämta sig från detta trauma är en process som aldrig är densamma. För att finna de artiklar som är till grund för denna litteraturstudie söktes artiklarna i tre olika databaser ämnade för omvårdnad, och de granskades systematiskt. Totalt identifierades åtta resultatartiklar under sökningarna och som var publicerade mellan åren 2010-2017. Resultatet visade på faktorer som påverkar återhämtningen hos våldtäktsoffer på olika sätt, och dessa faktorer var synen på sin egen offerroll, bemötande från myndigheter och vårdinstanser, samt närståendes reaktioner. Dessa faktorer påverkade våldtäktsoffer olika men det som var en gemensam påverkan var att om dessa faktorer uppmärksammades och respekterades resulterade det i en god återhämtning. Resultatet visar att dessa faktorer är av vikt för att kunna implementera och utveckla den omvårdnad våldtäktsoffer är i behov av. Bland annat bör det finnas ett fokus på att kunna erbjuda stöd och en individanpassad återhämtning för våldtäktsoffer som befinner sig i den återhämtningsprocessen som följer en våldtäkt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)