Inspirerat eller kopierat mode : vad tycker modebranschen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Sammanfattning: Syfte: Uppsatsens huvudsyfte är att kartlägga och beskriva hur modebranschen förhåller sig till fenomenet kopiering. Genom att kategorisera olika attityder gentemot kopiering samt de aktörer som står bakom attityderna, analyseras även varför vilka aktörer har specifika attityder kopplat till fenomenet.Design/Metod/Ansats: Uppsatsen presenterar, med hjälp av kategorier, de attityder och aktörer som är representerade i debatten om kopiering. Ett urval har gjorts i fråga om vilka media och texter som ska analyseras i ramen för studien. Dessa texter har sedan analyserats så till vida att kategorier av attityder kunnat identifieras i texterna. I ett andra steg har de aktörer som står bakom de identifierade attityderna kategoriserats. Slutligen har en analys gjorts gällande varför vissa attityder kan sammankopplas med vissa aktörer. Resultat: Studiens referensram och uppsatsens empiriska studies resultat har vid analys kunnat visa på vilka attityder gentemot kopiering som finns representerade i modebranschen, samt på vilka aspekter som påverkar hur, och förklarar varför, en aktör resonerar och förhåller sig till kopiering på det sätt som görs.Originalitet/Värde: Uppsatsen belyser nya typer av kopiering som är aktuella idag och kompletterar på så vis tidigare forsking inom området, vilken framför allt behandlat piratkopiering. Dessutom fokuseras modebranschens interna och professionella aktörer istället för konsumenter, vilket också syftar till att belysa ämnet kopiering utifrån en nytt perspektiv.Objective: The main objective of this paper is to identify and describe how the fashion industry is related to the phenomenon of copying. By categorizing different attitudes toward copying, and the actors behind the attitudes, analysis is made as to why the actors have specific attitudes associated with the phenomenon. Design/Methodology/Approach: The thesis presents, using categories, the attitudes and actors that are represented in the debate on copying. A selection has been made on what media and texts are to be analyzed in the study. These texts were then analyzed in the sense that the categories of attitudes were identified in the texts. In a second step, the actors behind the identified attitudes also were categorized. Finally, an analysis is made as to why certain attitudes are associated with certain actors.Results: When analyzed, the study of reference and the thesis empirical study results, show the attitudes toward copying that are represented in the fashion industry. The analysis also present the aspects that affect how, and explains why an actor think and relate to copying in the manner set out.Originality/Value: The thesis highlights new types of copying that are relevant today and the thesis is therefore complementary to previous research in the area, which has mainly focused on piracy. Furthermore, the thesis is focused on the fashion industry's professional actors rather than consumers, which also serves to illustrate the subject of copying from a new perspective.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)