Känslan av ett slut

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka kärleksuppbrott genom unga vuxnas reflekterande och beskrivande av sina erfarenheter av uppbrott från en längre relation. De frågor som med studien önskas besvaras är: Hur beskriver och motiverar unga vuxna ett uppbrott? Hur påverkar unga vuxnas erfarenhet av uppbrott deras utformande av intima relationer? För att ge svar åt frågeställningarna har kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer tillämpats. I syfte att därefter förstå dessa subjektiva uppbrottsberättelser utifrån ett sociologiskt perspektiv har Eva Illouz teorier om uppbrott, relationer och kärlek applicerats. Bakgrunden till denna uppsats har således varit hur individualiseringsprocesser och kapitalism omvandlat och omförhandlat kärleksrelationens strukturer och förutsättningar. Studiens resultat kan sammanfattas som att uppbrott motiveras och beskrivs i termer av begränsning och stagnation. Till följd av en allt mer omfattande individualiseringsprocess utgör parrelationen ett hot mot jagets potential och självförverkligande vilket begränsar individens frihet och autonomi. Erfarenheten av uppbrott resulterar i en medvetenhet om kärlekens förgängliga karaktär och en rädsla för att både de egna känslorna men även den andres känslor ska upphöra. Denna ovisshet resulterar i ett ständigt dechiffrerande av jaget och den andres känsloförändringar. Studien framhåller även slutsatsen att det råder en avsaknad av moral som verkar vägledande samt att uppbrott är beroende av kulturella narrativ som individer förhåller sig till i sina försök att förstå uppbrotten som begripliga och meningsfulla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)