Sjuksköterskors upplevelse av smärtskattning och smärtlindring av äldre patienter i palliativ vård

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige bedrivs allmän palliativ vård inom alla vårdformer som sjukhus, primärvård, hemsjukvård och vård- och omsorgsboende av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård.  Enligt Socialstyrelsen, 2016 är det viktigt att alltid göra en klinisk bedömning för att minimera risken för obehandlad smärta. Därför bör det finnas lättillgängliga rutiner och riktlinjer för hur personalen ska använda de olika instrument som finns för olika bedömningar och att personalen har tillgång till utbildning och information om hur man använder de olika instrument som finns tillgängliga. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelse av smärtskattning och smärtlindring av äldre patienter i palliativ vård. Metod: Deskriptiv kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Fyra huvudkategorier framkom: klinisk blick och erfarenhet, bristande rutiner och riktlinjer saknas, Palliativa rådgivningsteamets betydelse och trygghet vid ordinationer. Slutsats: Det framkom att sjuksköterskor behöver utbildning och information om användningen av olika smärtskattningsinstrument. Att Palliativa rådgivningsteamet är en viktig samarbetspartner kring patienter i palliativ vård. Samt att teamarbete är en kvalitetssäkring av vården som patienten erhåller.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)