Ambulanspersonals upplevelse av att sjukvårdsleda på skadeplats

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Vid skadehändelser i Sverige som kräver mer än en ambulans träder konceptet Prehospital Sjukvårdsledning (PS-konceptet) in. Konceptet uppdelas i två roller, sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig. Sjukvårdsledaren är ansvarig för hur resurserna fördelas på skadeplatsen. Studiens syfte var att beskriva ambulanspersonals upplevelse av att sjukvårdsleda på skadeplats. En kvalitativ empirisk ansats användes. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes på två ambulansstationer i södra Sverige. Datamaterialet analyserades med hjälp av fenomenologisk hermeneutik. I resultatet framkom fem huvudteman: strävan efter kontroll, att förlora kontroll, omtanke, ödmjukhet inför uppgiften samt trygghet. Studiens slutats var att det behövs vidare forskning dels för att ytterligare belysa ambulanspersonals upplevelser utav att sjukvårdsleda på skadeplats men även för att identifiera hur förslag till förbättringsåtgärder skulle kunna implementeras i PS-konceptet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)