Trycksatta huvudvattenledningar : Guide för material och schaktfria metodval vid åtgärder av vattenledningar

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning:

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Johan Lundberg AB som har haft ett behov av att det tas fram en guide vid åtgärder av vattenledningar. Åtgärder kan innebära nyläggning, utbyte eller renovering av en vattenledning. Syftet med rapporten är att ta reda på om ett visst material eller metod kan användas till vattenledningar, få fram för- och nackdelar med dessa material och metoder, både för installationsfasen och för driftsfasen. Detta görs ur ett långsiktigt tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Rapporten innehåller en faktadel med tänkbara material och schaktfria metoder och sju stycken intervjuer med ledningsägare har genomförts och en sammanställning av dessa intervjuer presenteras i kapitel 5.3. Intervjuerna har utförts för att få reda på flera ledningsägaras erfarenheter av material och metoder och även deras kravställningar på vattenledningar.

I slutsatsen konstateras att PE är det material som används mest av de intervjuade ledningsägarna, men också att det finns flera problem med PE som rörmaterial i vattenledningar. När det gäller metoder är det svårt att ge en entydig slutsats för vilken metod som passar bäst för nybyggnad, utbyte eller renovering av vattenledningar. I bilaga 1 sammanställs de fakta och erfarenheter som har framkommit under detta examensarbete. Denna sammanställning kan tillsammans med de flödesscheman som också finns i bilaga 1 ses som en guide med riktlinjer för ledningsägare när de ska åtgärda sina vattenledningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)