Svensk reklam vs. den svenska befolkningen : En kvantitativ och kvalitativ analys av icke-vita karaktärers representation i svensk tv-reklam

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Följande uppsats är en studie i hur svensk reklam representerar icke-vita respektive vita karaktärer. Internationella studier har visat på att det finns stora brister i hur icke-vita representeras i reklamsammanhang medan det gjorts få liknande studier i Sverige. Syftet med studien är således att fördjupa kunskapen och förståelsen för hur icke-vita karaktärer framställs i svensk reklam, och undersöka eventuella skillnader jämfört med vita karaktärers porträttering. Studien utgår från den postkoloniala teorin och representationsteorin med utgångspunkt att kritiskt undersöka och analysera hur stor andel karaktärer i svensk reklam som är icke-vita och hur de porträtteras i förhållande till vita karaktärer. Totalt har 209 reklamfilmer från 95 olika företag spelats in under bästa sändningstid på kanalen TV4. Därefter har samtliga reklamfilmer analyserats kvantitativt och ett selektivt urval har även analyserats kvalitativt utifrån Ledin och Mechin’s verktyg för reklamfilmanalys. Analysen tar även hjälp av semiotiska verktyg. Resultatet visar att icke-vita karaktärer är väl representerade i svensk reklam men att de i hög grad syns i mindre roller såsom biroller eller statistroller. Resultatet visar även att icke-vita i flera fall syns symboliskt i reklamfilmer för att visa på mångfald.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)