Lekplatser i centrum : Ett kombinerat arbete som undersöker barns möjligheter till lek i staden

Detta är en Master-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

Sammanfattning: Detta masterarbete behandlar ämnet lek och lekplatser kopplat till barns utveckling, såväl mental som fysisk. Arbetet tar sin utgångspunkt i den socio-spatiala ansatsen och barnperspektivet vilket gemensamt formar ett teoretiskt ramverk. I takt med att städer växer och blir tätare minskar utrymmet för barn i staden vilket gör att chansen till heltäckande lek minskar. Detta är problematisk då lek utgör en vital del av en människas utveckling. Arbetet undersöker förhållningssättet mellan den fysiska miljöns utformning och de förutsättningar det skapar för barns lek. Syftet med arbetet är att identifiera viktiga aspekter i den fysiska utformningen av miljöer vilka kan kopplas till den lekkvalitét som kan erbjudas barnet. Detta redovisas i form av en verktygslåda och två konkreta designförslag. Således undersöks det hur befintliga lekplatser, genom design, kan erbjuda ett bättre underlag för barns lek. De två valda fall där gestaltningsförslag genomförs är placerade i Karlskrona, en stad som står inför förtätning som saknar styrdokument för utformningen av barns miljöer. En av lekplatserna är placerad i centrum, Trossö, medan den andra finns på Saltö, ett villaområde strax utanför centrum. I arbetet identifieras fyra delar som kan kopplas till en lekplats kvalité vilket formar en verktygslåda. Verktygslådans delar består av; fantasi, grovmotorik, utmaning och naturinslag. Dessa delar anses vara tätt sammankopplade och beroende av varandra. Vidare redogörs det för hur de fyra olika delarna kan anses ha en koppling till den kvalité en lekplats kan erbjuda ett barn. De olika delarna, fantasi, grovmotorik, utmaning och naturinslag besitter alla unika egenskaper, varpå vissa av dessa egenskaper återfinns under flera delar av verktygslådan. Verktygslådan ser både till barnets mentala och fysiska utveckling som kan kopplas till lek. Utifrån dessa delar fungerar verktygslådan även som en mall vilket format och utgjort en grund för de gestaltningsförslag som presenteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)