XRF för kvalitetskontroll av farmaceutiska råvaror : - metodutveckling och utbildning av användare

Detta är en Master-uppsats från KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Sammanfattning:

Detta examensarbete dokumenterar arbetet med utveckling, införande och dokumentation av en nymetod för identitetsbestämning av farmaceutiska råvaror med röntgenfluorescens. Metoden ärutvecklad för att användas på laboratorier för kvalitetskontroll på AstraZeneca i Södertälje. Syftetmed arbetet var att utveckla en robust och effektiv metod samt att utbilda användarna i dethanteringssätt som krävs för att utföra snabba och korrekta analyser. Rapporten presenterarteknologin bakom röntgenfluorescensinstrument och vilka felkällor som kan påverka resultaten samtde pedagogiska teorier som använts för att beskriva det praktiska arbete som äger rum pålaboratoriet. Metoden och de försök som föregick metoden presenteras, och resultat och beslutdiskuteras. Hur utbildningen planerades, genomfördes och utvärderades presenteras också.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)