Förändringsarbete i Region Skåne hälso-och sjukvård

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Undersökningar från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att Sveriges befolkning växer och att andelen äldre kommer att öka. Inom hälso- och sjukvården försöker man lösa denna problematik genom att införa olika verksamhetsfilosofier som till exempel Lean med syfte att skapa effektivare verksamheter inom hälso-och sjukvården. Dock visar tidigare forskning att 70 procent av alla planerade organisationsförändringar misslyckas och i många fall inte innebär några förbättringar alls utan ibland till och med gör saker och ting värre. Syftet med denna studie var att undersöka hur Region Skånes hälso- och sjukvård förhåller sig till tidigare forskning om organisationsförändring i deras förändringsarbete. Jag genomförde en fallstudie inom Regionservice med fokus på områden kommunikation, förändringsstrategier och mellanchefer. Studien gjordes genom empiriska undersökningar: En medarbetarundersökning av företaget Springlife AB och semistrukturerade intervjuer med medarbetare utifrån en egenkonstruerade intervjuguider. Det empiriska materialet som analyserades med hjälp av ’’krav-kontroll-stöd modellen’’. Studiens resultat visar att Regionservice använder en blandning av ledningsstyrda och karismatiska förändringsstrategier för att genomföra förändringar. Ledningsstyrda förändringsstrategier innebär att förändringar sker genom order och tvång och karismatisk förändringsstrategier innebär att det tillsätts förändringsledare som kan uppfattas vara karismatiska inom organisationen. Resultatet visar att ledningsstyrda förändringsstrategier medför att en hög andel medarbetare inom Regionservice har låg upplevelse av delaktigt. Dessutom visar studien att en hög andel inom organisationen upplever att det finns problem i organisationens kommunikation vilket kan komma att ha en negativ påverkan på förändringar som genomförs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)