Kan ledarskapet påverka fastighetsmäklares prestationer? : En kvantitativ studie om transaktionellt- och transformativt ledarskap i fastighetsmäklarbranschen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: Fastighetsmäklaryrket är ett provisonsbaserat yrke tidigare forskning har påvisat att ledarskapet kan påverkat hur väl en försäljare presterar. Forskning kring fastighetsmäklares prestation utifrån ledarskapsstil avsaknads. Därför valde vi att undersöka om ledarskapsstil påverkar fastighetsmäklares prestation mätt i pengar. Syftet är att undersöka till vilken utsträckning det upplevda transaktionella- och transformativa ledarskapet används i fastighetsmäklarbranschen och till vilken grad detta påverkar fastighetsmäklares arbetsprestationer. Metod: Undersökningen använder sig av ett deduktivt angreppsätt där 7 hypoteser grundande på tidigare forskning ställs mot verkligheten. Undersökningen använder sig av en kvantitativ metodansats där en enkätundersökning skickades ut via email till cirka 1000 aktiva fastighetsmäklare i Stockholms län. Den insamlad data analyseras sedan i SPSS och korrelationsanalys och regressionsanalys. Den faktiska populationen för undersökningen är verksamma och aktiva fastighetsmäklare i Stockholms län. Resultat & slutsats: Resultatet av denna undersökning visar att ledare använder sig av både transaktionellt och transformativt ledarskap. Det visar även på att det är bara det transformativa ledarskapet som har en viss påverkan på fastighetsmäklarens prestationer. Samt att specifika delar av respektive ledarstil är mer representerade än andra. Examensarbetets bidrag: Det bidrag som examensarbetet gett är dels en bekräftelse av vilken ledarstil som verksamma fastighetsmäklare uppfattar hos sin ledare. Samt vilka delar av dessa stilar som är mer dominanta och som påverkar prestationerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)