TRAS : Tidig registrering av språkutveckling i förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: Denna kvalitativa studie har undersökt TRAS. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare använder sig av TRAS, hur det kan utveckla förskolans verksamhet och TRAS förtjänster samt hinder. Data har samlats in genom kvalitativa intervjuer med tre stycken förskollärare som arbetar med TRAS i deras verksamhet. Det teoretiska ramverket har använts för att analysera resultatet. Resultatet visar att förskollärare använder TRAS som ett observationsmaterial för att kartlägga språket. TRAS kan utveckla förskolans verksamhet genom att upptäcka barns proximala utvecklingszon. TRAS öppnar även upp för pedagogiska diskussioner som kan användas för att utveckla verksamheten såsom miljö och material. De förtjänster som kan ses med TRAS är att det kan användas som ett gemensamt observationsmaterial, kvalitetssäkra verksamheten och se hur de olika språkförmågorna påverka varandra. De hinder som kan ses med TRAS är att det krävs kunskap om TRAS för att kunna utföra det och att förskolor många gånger benämner att TRAS är ett bedömningsmaterial. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)