Implementering av Svanenmärkning

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Bygg- och fastighetsbranschens miljöpåverkan är ingen hemlighet. Enligt en undersökning som baserats på flertalet miljöindikatorer från Boverket motsvarade det årliga utsläppet av växthusgaser i genomsnitt 13 miljoner ton under perioden 2008–2011 Det och mycket annat har gjort att stora aktörer inom byggbranschen, däribland Veidekke och Skanska valt att ansluta sig till miljöcertifieringssystem som en medveten satsning för en mer skonsam miljö. Åke Sundvall Byggnads AB är ett av dessa företag. Rapporten behandlar miljöcertifiering av Svanen och omfattar studier kring den verksamhetsanpassning som krävs för att säkerställa att tillhörande kriterier uppfylls. Syftet är att andra aktörer och företag med fördel ska ta del av denna rapport för att på ett effektivt sätt kunna styra sin arbetsberedning inför en eventuell licensansökan. Genom deltagande i en aktuell grundlicensansökan och direkt kontakt med berörda yrkesområden har verksamhetsarbetet studerats. Studien visar på en omfattande hantering av verifieringsdokument och ett administrativt arbete som anses kräva en samordnare med fokus på ämnet. Kriteriedokumentet från Svanen, som innehåller och förklarar samtliga krav, används som underlag för godkännande av licens. Uppdelat i två delar består dokumentet av obligatoriska- samt poänggivande krav. För att säkerställa att kriterierna uppfylls i produktionsskedet krävs ett förarbete under projekteringen och inköp av tjänster. Det är av högsta prioritet att vital information kring miljöcertifieringsarbetet och dess kriterier i rätt tid kommuniceras ut vid upphandling av entreprenörer i syfte att skapa en kultur där man arbetar efter rätt styrdokument och process för säkerställande av kriterieuppfyllnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)